Nota prawna

Intitek

Ogólne warunki użytkowania

Jesteś aktualnie połączony ze stroną internetową www.intitek.fr stworzoną przez Intitek dla osobistej informacji jej użytkowników. Korzystanie przez Użytkownika ze strony podlega warunkom ogólnym dostępu i użytkowania wskazanym poniżej (Warunki ogólne), a także wszelkim przepisom prawnym mającym zastosowanie. Wejście na stronę, przeglądanie jej i korzystanie jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń warunków ogólnych.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27 kwietnia 2016 r. gromadzenie informacji na naszej stronie intitek.fr, dostępnej pod adresem https://www.intitek.fr/, ma na celu wyłącznie umożliwienie Użytkownikowi kontaktu ze Spółką.
Na podstawie artykułów 5 i 6 Rozporządzenia te dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty. Będą one przechowywane przez okres dwóch (2) lat.

Przypominamy, że Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji do Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL). Przysługuje mu także prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu i złożenia reklamacji w związku z przetwarzaniem dotyczących go danych osobowych, których można dokonać zwracając się do „Inspektora Ochrony Danych” wyznaczonego przez Intitek.

Administrator danych osobowych:
Intitek – p. Gavaldon – 20 boulevard Eugène Deruelle, Le Britannia 69003 Lyon
jgavaldon@groupeastek.fr

Inspektor Ochrony Danych:
Intitek – p. Megard – 20 boulevard Eugène Deruelle, Le Britannia 69003 Lyon
gdpr@intitek.fr

Informacje ogólne

Prowadzenie strony intitek.fr zapewnia spółka Astek:
Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokości 9 905 227,77 EUR z siedzibą pod adresem Les Patios, Bâtiment D – 77-81 ter, rue Marcel Dassault – F-92100 Boulogne Billancourt – RCS Nanterre 347 989 808

Telefon: +33 1 46 94 87 20
Nr VAT UE FR 49 347 989 808
Dyrektor wydania: Sabine Vikelas

Dostawca hostingu strony AWS: Spółka Amazon Web Services z siedzibą pod adresem Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210 – USA.

Prawa autorskie

Niniejsza strona stanowi dzieło, którego Intitek jest autorem w rozumieniu artykułów L. 111.1 i kolejnych Kodeksu własności intelektualnej.

Fotografie, teksty, hasła, rysunki, obrazy, animowane sekwencje z dźwiękiem lub bez, jak i wszelkie inne dzieła umieszczone na stronie są własnością spółki Intitek lub osób trzecich, które upoważniły Intitek do korzystania z nich.
Kopiowanie, na nośniku papierowym lub cyfrowym wspomnianej strony lub zawartych na niej dzieł jest dozwolone z zastrzeżeniem (i) że jest ono ściśle zastrzeżone do użytku osobistego, z wyłączeniem wszelkiego wykorzystania do celów reklamowych i/lub handlowych i/lub informacyjnych (ii) że jest ono zgodne z postanowieniami artykułu L122-5 Kodeksu własności intelektualnej.

Z wyjątkiem powyższych przepisów, kopiowanie, przedstawianie, korzystanie lub modyfikowanie, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, całości lub części strony, całości lub części poszczególnych dzieł, które je tworzą, bez uprzedniej zgody Intitek jest ściśle zabronione i stanowi przestępstwo podrabiania, które podlega karze dwóch lat pozbawienia wolności i grzywnie w wysokości 150 000 EUR.

Prawa do znaków towarowych

Nazwa Intitek oraz logo Intitek są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Intitek.

Na stronie wymieniane są również inne znaki towarowe – z reguły są oznaczone wielką literą. Są one używane przez Intitek za zgodą ich właściciela lub jako zwykłe wskazanie na produkty lub usługi proponowane przez Intitek.

Kopiowanie, imitowanie, używanie lub umieszczanie tych znaków bez uprzedniej zgody Intitek lub ich odpowiednich właścicieli stanowi przestępstwo podrabiania, które podlega karze dwóch lat pozbawienia wolności i grzywnie w wysokości 150.000 EUR.

Informacje o produktach i usługach

Niniejsze ekrany stanowią ogólną prezentację gamy usług firmy Intitek.

Intitek zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, w dowolnej chwili i w trybie natychmiastowym, uwzględniając interaktywność strony, bez możliwości pociągnięcia spółki Intitek lub jej pracowników do jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Intitek jest do dyspozycji Użytkowników w celu udzielenia wszelkich dodatkowych informacji o jej produktach i usługach.

Dane osobowe i inne dane

Użytkownik ma możliwość przeglądania niniejszej strony bez ujawniania swojej tożsamości lub podawania jakichkolwiek dotyczących go informacji.

Zebrane informacje dotyczące Użytkownika są niezbędne, aby odpowiedzieć na jego prośby o udzielenie informacji lub formularze zgłoszeniowe. Są wyłącznie przeznaczone do wiadomości Intitek i w celach przeprowadzania ankiet, analiz, komunikacji z instytucjami oraz, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę, w celach przesyłania propozycji handlowych. Informacje te są poufne i przechowywane przez Intitek. Zgodnie z ustawą „Informatyka i Wolności” nr 78-17 z dn. 6 stycznia 1978 r., Użytkownik ma prawo do dostępu i sprostowania tych danych, jak o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, drogą elektroniczną lub pocztową na następujący adres: gdpr@intitek.fr Intitek, Les Patios, Bâtiment D – 77-87 ter, rue Marcel Dassault – F-92100 Boulogne Billancourt.

Pliki cookies

Kiedy Użytkownik odwiedza naszą stronę, możemy zainstalować na jego komputerze plik cookie. Jest to niewielka grupa danych przesyłana do jego przeglądarki przez serwer internetowy i przechowywana na twardym dysku jego komputera. Plik cookie nie ma możliwości zidentyfikowania Użytkownika. Umożliwia nam ogólnie zapisywanie informacji dotyczących poruszania się danego komputera na naszej stronie (takich jak sprawdzane podstrony, data i godzina wejścia na stronę itp.), które będziemy mogli odczytać podczas kolejnych wizyt.

Istnieje oczywiście możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zapisu plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki.

Można także w dowolnym momencie i w sposób jednostkowy usunąć te pliki po zapoznaniu się z instrukcjami korzystania z danej przeglądarki.

Linki

Umieszczanie linków do strony www.intitek.fr wymaga uprzedniej pisemnej zgody spółki Intitek. W przypadku chęci umieszczenia takiego linku należy skontaktować się z działem ds. komunikacji firmy Intitek.

W żadnym wypadku spółka Intitek nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie stron będących przedmiotem linku ze strony www.intitek.fr, a także nie może odpowiadać za zawartość, produkty, usługi itp. dostępne na tych stronach lub takie, do których te strony odsyłają.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta ze strony na swoją własną odpowiedzialność. W żadnym wypadku Intitek nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, a w szczególności szkody materialne, utratę danych lub programów bądź straty finansowe wynikające z dostępu lub korzystania z tej strony lub z jakichkolwiek stron z nią powiązanych. Prezentowana zawartość strony nie jest przedmiotem gwarancji o jakimkolwiek charakterze.

Informacje o produktach i usługach odpowiadają ich definicji w momencie ich umieszczenia lub aktualizacji na poszczególnych podstronach; mają one wyłącznie charakter orientacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta umowna produktów lub usług ze strony Intitek. Należy wziąć pod uwagę możliwość pomyłek i przeoczeń.

Dostęp do produktów i usług przedstawionych na stronie może być przedmiotem ograniczeń. Należy więc upewnić się, czy prawo kraju, z którego dokonuje się połączenia, zezwala na dostęp do naszej strony.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki ogólne podlegają wewnętrznemu prawu francuskiemu. Językiem warunków ogólnych jest język francuski. W przypadku sporów jedynymi właściwymi sądami będą sądy francuskie.

Aktualizacja warunków ogólnych

Intitek zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji w dowolnej chwili dostępu do strony, a także warunków ogólnych. Takie zmiany i aktualizacje są wiążące dla użytkownika, który w związku z tym powinien regularnie sprawdzać tę sekcję i umieszczone na niej obowiązujące warunki ogólne.

Footer