Nasze
Zobowiązania

Zaangażowana firma
Aby odnieść sukces, rewolucja cyfrowa musi przynieść korzyści wszystkim.

Karta etyczna

Oto nasze zaangażowanie w sprawy etyczne.

Karta środowiskowa

Dowiedz się tutaj o naszych zobowiązaniach środowiskowych.

Certyfikat ISO 27001

Intitek uzyskał prestiżowy certyfikat ISO / IEC 27001: 2013.

Intitek pragnie potwierdzić swoje zobowiązanie do etycznego postępowania w prowadzeniu działalności gospodarczej, a szczegółowo opisuje w tej karcie zasady obowiązujące każdego pracownika w ramach jego codziennych obowiązków i czynności, aby mógł on / ona podejmować odpowiedzialne działania i decyzje.

RÓNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ

Intitek zobowiązuje się do przestrzegania zasad niedyskryminacji we wszystkich jego formach i na wszystkich etapach zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja, szkolenie lub awans zawodowy.

Dlatego wszyscy pracownicy muszą być traktowani z szacunkiem, niezależnie od ich hierarchii, pełnionych funkcji, wieku, płci, wyznania…

Przekonani, że różnorodność jest prawdziwym czynnikiem kolektywnego wzbogacenia, Intitek angażuje się również w promowanie równości zawodowej mężczyzn i kobiet.

Aby ten projekt stał się rzeczywistością, została opracowana umowa o równości płci w celu promowania różnorodności płci poprzez dostęp kobiet do wszystkich stanowisk w firmie i umożliwianie każdemu pracownikowi pogodzenia życia zawodowego i osobistego najlepiej jak potrafimy.

WARUNKI PRACY

Jeśli chodzi o higienę i bezpieczeństwo, Intitek dokłada wszelkich starań, aby analizować i zapobiegać wszelkim zagrożeniom, niezależnie od miejsca pracy. Dotyczy to projektów i działań prowadzonych w naszych biurach, a także tych prowadzonych w siedzibach naszych klientów.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sprzęt i umiejętności do wszelkich działań obejmujących odzież, wyposażenie ochronne lub szkolenia.

Jeśli chodzi o poufność i dane zawodowe / osobowe każdego pracownika, Intitek zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno naszym pracownikom, jak i klientom.

JAKOŚĆ ORAZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Intitek dąży do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko. Nasza polityka koncentruje się głównie na gospodarowaniu odpadami, poprawie jakości powietrza i podnoszeniu świadomości pracowników na temat tych problemów.
W tym przypadku wszyscy pracownicy mogą zapoznać się z naszą kartą środowiskową podczas integracji, ale także przez całą karierę w Intitek.

ZGODNOŚĆ I PRZEPISY

Intitek zobowiązuje się, poprzez karty dostawców, do przestrzegania międzynarodowych i krajowych norm dotyczących:
Podstawowe prawa człowieka, w szczególności zakaz zatrudniania dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz wszelkie formy pracy niewolniczej, przymusowej lub obowiązkowej
Embarga, handel bronią, handel narkotykami i terroryzm
Handel komercyjny, licencja importowa / eksportowa i cła
Zdrowie i bezpieczeństwo personelu oraz osób trzecich
(w pracy) Imigracja i zakaz nielegalnej pracy
Przestępstwa gospodarcze, w tym korupcja, nielegalne przejmowanie interesów, wymuszanie, sprzeniewierzenie funduszy publicznych, przestępstwo faworyzowania, oszustwo, handel wpływami, naruszenie zaufania, nadużycie własności lub kredytu przedsiębiorstwa, podrabianie i wykorzystywanie fałszerstw i inne powiązane przestępstwa
Walka z praniem pieniędzy
Prawo do konkurencji
W kontekście realizacji wszystkich umów, które wiążą nas z naszymi klientami, zobowiązujemy się w szczególności, aby nigdy nie:
Płacić, obiecywać zapłacić lub autoryzować płatność, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek kwoty pieniężnej mającej na celu nakłonienie osoby do wykonania lub niewykonania czynności w jej biurze, misji lub mandacie, z naruszeniem jej zobowiązań prawnych, umownych lub zawodowych
Uczestniczyć, świadomie, w bezpośrednim lub pośrednim praniu pieniędzy
Wreszcie Intitek zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku informowania i ostrzegania poprzez systematyczne ogłaszanie wyroków skazujących w sprawach cywilnych, karnych lub administracyjnych, a także wszelkich form transakcji powodujących przyznanie się do winy lub przekazania faktów, o których bylibyśmy świadomi, związanych z brakiem zgodność ze standardami.

Intitek angażuje się w rozwój i utrzymanie polityki środowiskowej.

Poprzez to dobrowolne zobowiązanie grupa zamierza ograniczyć wpływ swojej działalności na różnorodność biologiczną i zasoby naturalne.

Takie podejście opiera się na oczekiwaniach naszych klientów, pracowników i zakładów przemysłowych, w których firma ma swoją siedzibę. Gospodarka odpadami, jakość powietrza i świadomość to główne osie naszej polityki.

Konkretnie nasze zobowiązania są następujące :

 • Przestrzeganie co najmniej zobowiązań prawnych i regulacyjnych, a także innych wymagań mających zastosowanie do każdej naszej działalności;
 • Promowanie bardziej przyjaznych dla środowiska polityk w celu skutecznego zarządzania naszym wpływem na środowisko w zakresie gospodarki odpadami i jakości powietrza;
 • Edukacja i szkolenie naszych pracowników w zakresie zagadnień środowiskowych i skutków związanych z ich działalnością;
 • Kojarzenie naszych partnerów (klientów, podwykonawców i dostawców) z naszymi wartościami, aby przyczynić się do ich skali w zakresie ochrony środowiska;
 • Monitorowanie naszego postępu w zakresie oddziaływania na środowisko i ciągłe dążenie do poprawy naszych wyników w tej dziedzinie;
 • Przekazywanie naszych celów i postępów wszystkim naszym wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom.

Intitek uzyskał prestiżową certyfikację ISO / IEC 27001: 2013 i tym samym wchodzi do bardzo małego kręgu mniej niż 300 firm we Francji, których system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest certyfikowany, łącząc wszystkie aktywności.

Ten certyfikat potwierdza inicjatywę bezpieczeństwa informacji uruchomioną w 2015 r. Dla wszystkich firm w grupie i gwarantuje integralność, poufność, dostępność i identyfikowalność wszystkich danych, które Intitek przetwarza dla swoich klientów i dla siebie.

Wszystkie nasze działania (pomoc techniczna, działania z zaangażowaniem wyników…) są obecnie certyfikowane IS0 / IEC 27001: 2013.

Wszyscy nasi pracownicy, którzy wspierają to podejście, korzystają z ciągłych szkoleń w zakresie bezpiecznego tworzenia oprogramowania, aby uwzględnić ograniczenia bezpieczeństwa w projektach, które powierzają nam nasi klienci.

W obecnym kontekście rosnącej cyberprzestępczości ten certyfikat pokazuje zdolność Intitek do przewidywania i dostarczania rozwiązań coraz bardziej złożonych problemów rynkowych.

Polityka BHP

Poznaj nasze zobowiązania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa tutaj.

Polityka jakości — Produkcja

Nasze działania produkcyjne posiadają certyfikat ISO 9001 – 2008. Poznaj naszą politykę jakości.

Polityka jakości - Usługi

Nasze działania usługowe posiadają certyfikat ISO 9001 – 2008. Poznaj naszą politykę jakości.

Intitek będzie przestrzegać następujących zobowiązań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa:

 • Intitek musi przeanalizować i zapobiec wszelkiemu ryzyku, które może wystąpić przed rozpoczęciem pracy w dowolnym miejscu pracy.
 • Dotyczy to projektów i działań wykonywanych w naszych biurach i chociaż nasze projekty i usługi wykonywane są w obszarach roboczych naszych klientów. Musimy napisać plan zapobiegania ryzyku po przeanalizowaniu głównych zagrożeń w obszarach roboczych naszych pracowników.
 • Kiedy nasz klient ma swój własny system zarządzania BHP, czytamy i podpisujemy plan zapobiegania zagrożeniom BHP i prosimy każdego pracownika pracującego w obszarach roboczych naszego klienta o przestrzeganie zasad BHP podanych przez naszych klientów.
 • Wszelkie prace, w których obowiązkowa jest odzież ochronna i sprzęt, muszą być wykonywane przy użyciu odpowiedniego sprzętu.
 • Każda praca, w której potrzebne jest specjalne szkolenie lub dyplom, musi być wykonana przez przeszkolonego i certyfikowanego pracownika.
 • Każdy pracownik musi przestrzegać krajowych i regionalnych zasad pracy: pracownik musi być zatrudniony regularnie, a Intitek zobowiązuje się przestrzegać maksymalnych dziennych i tygodniowych godzin pracy, w tym obowiązkowych dni wolnych, corocznego płatnego urlopu i płatnych nadgodzin.

Te zasady dotyczą pracowników Intitek i każdego pracownika pracującego dla nas.

Dział produkcyjny uzyskał certyfikat ISO 9001-2008.

Intitek zawsze kierował strategią biznesową, która pozwala mu być uznanym dostawcą dla małych i średnich serii w dziedzinie elektroniki, elektrotechniki, systemów sterowania i kontroli. Ponadto dział produkcji rozwija ofertę takich produktów jak roboty przemysłowe i stanowiska testowe.

Dzięki poszanowaniu wymagań regulacyjnych i prawnych oraz procesów naszego Systemu Zarządzania Jakością zapewniamy zadowolenie wszystkich naszych klientów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych w stosunku do firmy, a także naszych pracowników.

Nasze zobowiązania są określone przez:

 • Wykończenie produktu uznane przez naszych klientów, zagwarantowane dzięki:
 • Doświadczeniem naszych pracowników i ich znajomości produktów Intitek dla przemysłu,
 • Wymagającej polityce kontroli, w której każdy gotowy produkt jest testowany przed wysyłką.
 • Relacje długoterminowego partnerstwa i słuchanie klientów, co pozwala nam uzyskać:
 • Ciągłe doskonalenie naszych produktów z uwzględnieniem ewolucji ich potrzeb,
 • Wydajny i kompetentny dział obsługi posprzedażowej.
 • Gotowe produkty dostarczane jak najszybciej,
 • Rozwój specjalistycznego i określonego know-how opartego na doświadczeniu i umiejętnościach każdego pracownika,
 • Ciągłe wdrażanie strategicznych wyborów gwarantujących zrównoważony rozwój naszej firmy.

Intitek upewnił się, aby jego działalność doradcza posiadała certyfikat ISO 9001 – 2008.

Dzięki temu, poprzez zgodność z wymogami regulacyjnymi i prawnymi oraz procesami naszego Systemu Zarządzania Jakością, zapewniamy zadowolenie wszystkich naszych klientów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych w stosunku do firmy. Rzeczywiście, nasza polityka jakości sprzyja ewolucji i rozkwitowi naszych konsultantów, a także satysfakcji i uwzględnieniu wymagań naszych klientów zewnętrznych.

Poza zwykłą zgodnością ze standardami jesteśmy zaangażowani w proces słuchania i satysfakcji klienta, w który zaangażowany jest każdy pracownik.

To podejście opiera się na naszych technicznych i ludzkich cechach, z których wszystkie koncentrują się na odnowieniu zaufania naszych klientów, w celu:

 • Poprawy naszej konkurencyjnoci, jednocześnie zapewniając zadowolenie naszych klientów.
 • Optymalizacji naszych operacji.
 • Zachowania kontroli nad naszą linią biznesową i przewidywania potrzeb naszych klientów, oferując im umiejętności dostosowane do ich działalności, a także innowacyjne rozwiązania zapewniające im wzrost wydajności.

Utrzymanie ducha zespołu i dialogu, który przyczynia się do odpowiedniego reagowania, jest siłą firmy naszej wielkości. Z korzyścią dla wszystkich ważne jest, aby:

 • Musimy słuchać naszych klientów, ale również naszych pracowników;
 • Utrzymać i rozwijać poziom kompetencji wszystkich naszych pracowników poprzez zapewnienie, że ich poziom kompetencji odpowiada wymaganiom naszych klientów poprzez szkolenia i odpowiednią rekrutację;
 • Słuchać wszystkich, nawiązując ścisły kontakt między pracownikiem na misji a jego kierownictwem.

Zapewniamy sobie środki do kontynuowania naszego rozwoju w celu:

 • Rozwijania naszej kluczowej ekspertyzy.
 • Dostosowywania naszego modelu biznesowego do ograniczeń rynku.
 • Rozwoju naszej zdolności przewidywania, naszej reaktywności i obrotności.

Liczymy na to, że wszyscy interesariusze Intitek zastosują postanowienia zawarte w dokumentach jakości i zaproponują wszelkie działania niezbędne do ulepszenia systemu.

Nasze przekonanie

Happy Digital World

Cyfryzacja jest dziś wszędzie i z tego właśnie powodu jest po prostu niezbędna. Tak bardzo, że wzbudza tyle nadziei i obietnic, co podejrzliwości i strachu.

Właśnie dlatego Intitek codziennie prowadzi kampanie i oferuje kreatywne, lecz kontrolowane rozwiązania cyfrowe, dostosowane do rzeczywistych potrzeb współczesnego społeczeństwa, nieustannie poszukującego wydajności, wygody i bezpieczeństwa. Ale co może być bardziej stymulującego niż uczestnictwo w projektowaniu połączonego obiektu, który może ułatwić życie osobie zależnej?

Co może być bardziej ekscytującego niż przyczynienie się do poszerzenia dostępu do wiedzy poprzez stworzenie wysoce innowacyjnej aplikacji lub oprogramowania? Każdy inżynier pracujący dla Grupy Intitek jest świadomy tego, w jakim stopniu ich projekty i wkład mogą przyczynić się do poprawy codziennego życia osób w tak różnych dziedzinach, jak zdrowie, robotyka i przemysł lotniczy.

Jednocześnie w świecie, w którym dane są wymieniane z prędkością światła, walka z cyberprzestępczością jest jednym z głównych wyzwań XXI wieku. Niezależnie od tego, czy dotyczy to złożonych problemów związanych z siłami zbrojnymi, wywiadem biznesowym czy po prostu ochroną danych ogółu społeczeństwa, Grupa Intitek wspiera wiodących międzynarodowych interesariuszy publicznych lub prywatnych w uprzemysłowieniu rozwiązań cyfrowych, które gwarantują bezpieczeństwo wszystkim.

Inteligentne fabryki, indywidualny komfort, zarządzanie zasobami i kontrola zużycia energii: każdego dnia SZCZĘŚLIWI CYFROWI CZŁONKOWIE Grupy Intitek rejestrują swoje indywidualne lub zbiorowe podejście w dążeniu do harmonii i równowagi między nowymi wymaganiami ludzkimi a koniecznym zachowaniem naszej planety.

Dla pięknego i bezpiecznego świata,

i dla jeszcze lepszego życia…

Witaj w czasach szczęśliwego cyfrowego świata!

Footer